Чонанд 9-6д буудалд нэг эмэгтэй авна.

жаахан хэлтэй байх