авто ослын улмаас гэмтэн хохирол амссаж буй иргэдэдчанган хууль зүйн товчоо туслахад бэлэн байна.

авто ослын улмаас гэмтэн хохирол амссаж буй иргэдэд чанган хууль зүйн товчоо туслахад бэлэн байна.